donderdag 24 april 2014

Veranderingen in de zorg op 1 januari 2014 (Sjirk van der Werff)Vanaf 1 januari 2014 verandert een aantal dingen in de zorg. Het verplicht eigen risico is in 2014 €360. De geestelijke gezondheidszorg en de vergoeding voor psychologische hulp veranderen. Het kabinet wil dat landelijke inkomensregelingen voor financiële compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten overgaan naar de gemeenten. Hieronder staan alle belangrijkste veranderingen in de zorg in 2014 op een rij.

Verplicht eigen risico €360


In 2014 is het verplicht eigen risico van uw zorgverzekering €360. Dit eigen risico geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar. Verzekerden onder de 18 jaar betalen geen eigen risico (en ook geen premie). Lagere inkomens worden, afhankelijk van hun inkomen, via de zorgtoeslag gecompenseerd.


Het verplicht eigen risico in de basisverzekering geldt niet voor:
 • huisarts;
 • verloskundige zorg;
 • kraamzorg.

Nieuwe behandelingen voorwaardelijk in het basispakket


Vanaf 1 januari 2014 vergoeden verzekeraars 2 nieuwe zorgvormen vanuit de basisverzekering. Het gaat om:

 • behandelingen voor bepaalde patiënten met geïnfecteerde pancreasnecrose (een ontsteking van het weefsel in de alvleesklier);
 • behandelingen voor bepaalde patiënten met een ernstige vorm van de ziekte van Crohn (een darmziekte). 


Voorwaardelijke vergoedingDe Rijksoverheid laat deze behandelingen voorwaardelijk toe tot het basispakket. Omdat nog niet is bewezen dat de behandelingen effectief zijn, zitten ze nog niet in het basispakket. Er moet eerst onderzoek komen naar de gezondheidswinst van de behandelingen. De Rijksoverheid denkt dat de kans groot is dat ze effectief blijken te zijn.

Patiënten die op deze behandelingen zijn aangewezen, kunnen ze vergoed krijgen. Voorwaarde voor vergoeding is dat de patiënten meedoen aan het onderzoek naar de effecten van de behandelingen. Vergoeding is mogelijk zolang de behandelingen voorwaardelijk in het basispakket zitten. Na afloop van het onderzoek beoordeelt de Rijksoverheid of de behandelingen effectief zijn. En of ze definitief in het basispakket komen.


Diane 35-pil uit basispakketVanaf 1 februari 2014 vergoedt de basisverzekering de Diane 35-pil niet meer. De Diane 35 is een anticonceptiepil die vanuit de basisverzekering vergoed werd voor de behandeling van ernstige acné en overbeharing.

Veranderingen geestelijke gezondheidszorgDe geestelijke gezondheidszorg (GGZ) verandert in een stelsel met een ‘generalistische basis GGZ’ en een ‘gespecialiseerde GGZ’. Hebt u psychologische hulp nodig? Dan gaat u eerst naar de huisarts. De huisarts maakt een eerste inschatting van de aard en ernst van uw problemen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u door naar de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.


Vergoeding psychologische hulp verandertZorgverzekeraars vergoeden vanaf 2014 geheel of gedeeltelijk de gesprekken die u heeft met bijvoorbeeld een psycholoog. Elke zorgverzekeraar kan de vergoeding anders regelen. Bekijk altijd uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar.

Vanaf 2014 vervalt de eigen bijdrage voor psychologische hulp. Ook de eigen bijdrage voor een internetbehandeltraject vervalt per 1 januari 2014.Restitutiepolis blijft bestaanU kunt ook in 2014 kiezen tussen een naturapolis of een restitutiepolisBij een naturapolis gaat u in principe naar de zorgaanbieders waar uw zorgverzekeraar een contract mee heeft. Bij een restitutiepolis kiest u zelf uw zorgverleners. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u de kosten eerst zelf moet betalen of dat de verzekeraar dit voor u doet. Moet u de kosten eerst zelf betalen? Dan stuurt u daarna de rekening naar uw zorgverzekeraar.


Minder zorgtoeslag in 2014De maximale zorgtoeslag is in 2014 lager dan in 2013. Dit komt doordat de premie van de zorgverzekering ten opzichte van 2013 gedaald is. Daarnaast houdt de overheid rekening met de korting die burgers op hun premie kunnen krijgen. Deze korting heet ook wel een collectiviteitskorting. Als u een laag inkomen heeft, krijgt u een tegemoetkoming in de zorgkosten. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag. Voor alleenstaanden geldt in 2014 een maximum inkomen van €28.482. Voor partners geldt een maximum inkomen van €37.145.

De maximum zorgtoeslag is voor alleenstaanden €865. Voor meerpersoonshuishoudens €1.655.


De Wtcg en CER afgeschaft: gericht gemeentelijk maatwerkHet kabinet is van plan bepaalde tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten af te schaffen. Het gaat om:

 • de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
 • de regeling compensatie eigen risico (CER).

Om u gerichte ondersteuning te kunnen bieden, krijgen gemeenten extra geld van de overheid. In plaats van de Wtcg tegemoetkoming en de CER, gaan de gemeenten ondersteuning op maat bieden. De gemeente is beter in staat uw persoonlijke situatie als chronisch zieke of gehandicapte te beoordelen en de ondersteuning daarop af te stemmen. De gemeente kan u ondersteunen op grond van de Wmo of de bijzondere bijstand. Ook wordt een financiële tegemoetkoming op grond van de Wmo mogelijk.

De gemeenten krijgen een handreiking voor deze nieuwe vorm van ondersteuning. Het parlement moet de plannen nog goedkeuren.


Persoonsgebonden budgetIn 2014 verandert een deel van de pgb-tarieven en de uitbetaling van pgb-voorschotten. Ook voert de Rijksoverheid de zogenaamde trekkingsrechten in.Tarieven pgbIn 2014 komen er aparte tarieven voor pgb’s met en zonder een indicatie voor langdurig verblijf.


 • Hebt u een pgb met een indicatie voor langdurig verblijf? Dan blijft uw pgb even hoog als in 2013. Alleen als u een budgetgarantie heeft, gaat uw pgb met maximaal 10% omlaag. Dit komt door de afbouw van uw budgetgarantie voor pgb.
 • Hebt u een pgb zonder indicatie voor langdurig verblijf? Het pgb-tarief voor verpleging en kortdurend verblijf blijft even hoog als in 2013. Maar het pgb-tarief voor persoonlijke verzorging en begeleiding gaat in 2014 met 5% omlaag.
 • Krijgt u in 2014 voor het eerst een pgb? Dan geldt een maximaal uurtarief van € 20 voor hulp van niet-professionele zorgverleners. 


U vindt de pgb-tarieven op de website van het CVZ. Of op de website van uw zorgkantoor.Uitbetaling voorschotten pgbVanaf 2014 vindt de uitbetaling van pgb-voorschotten niet meer per jaar of per half jaar plaats.

 • Is uw netto pgb minder dan € 15.000 per jaar? Dan worden de voorschotten per kwartaal uitbetaald.
 • Is uw netto pgb meer dan € 15.000 per jaar? Dan wordt het voorschot per maand uitbetaald.


Trekkingsrecht voor pgb-houders in fases ingevoerdIn de loop van 2014 wordt het zogenaamde trekkingsrecht ingevoerd. Het zorgkantoor maakt uw pgb dan over aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U krijgt dus geen voorschot meer op uw eigen pgb-rekening. De SVB betaalt uw zorgverleners nadat u daarvoor opdracht heeft gegeven.

De overheid voert het systeem van trekkingsrechten geleidelijk in. In de eerste maanden van 2014 wordt het systeem getest. Als het systeem naar behoren werkt, hoort u in de loop van 2014 wanneer het trekkingsrecht voor u gaat gelden. Uw zorgkantoor laat u dit minstens 2 maanden van tevoren weten. Het zorgkantoor laat u ook op tijd weten per wanneer uw budget daadwerkelijk overgaat naar de SVB. Per 1 januari 2015 geldt voor iedere pgb-houder het trekkingsrecht.Berekening van eigen bijdrage AWBZ eenvoudigerDe berekening van de eigen bijdrage in de AWBZ verandert en wordt eenvoudiger. In de berekening vervallen onder andere de ouderentoeslag en de Wajongtoeslag. Ook de Wtcg-korting wordt afgeschaft. Voor deze aftrekposten komt één aftrek in de plaats. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van het recht op AOW.Proefberekening eigen bijdrage makenOp de website van het CAK kunt u een proefberekening maken voor uw eigen bijdrage in 2014.
Langer thuis wonen in de ouderenzorgOuderen met een lichte zorgvraag die vanaf 1 januari 2014 zorg aanvragen, krijgen die ondersteuning voortaan thuis. Ze krijgen niet langer een indicatie voor zorgzwaartepakket 3 (ZZP VV3). Sinds begin 2013 gold dat al voor nieuwe cliënten met de zorgzwaartepakketten (ZZP’s) 1 en 2.

In plaats van een zorgzwaartepakket krijgen zij een indicatie voor extramurale zorg. Dit betekent dat zij langer thuis blijven wonen. De cliënten krijgen voortaan thuis de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Deze mensen kunnen als dat nodig is ook gebruik maken van voorzieningen zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Er zijn verzorgingshuizen en woonzorgcentra die inspelen op de wens van ouderen voor zorg in de buurt. Deze huizen en centra verhuren hun kamers of appartementen aan mensen met een lichte
zorgvraag.


Hebt u al een licht zorgzwaartepakket? Dan verandert er voor u niets.Geen opmerkingen:

Een reactie posten